Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej brzeg.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-12

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
  • ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
  • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: asp. Patrycja Kaszuba

Adres e-mail:elektronicznej rzecznik.br@op.policja.gov.pl, telefon: 47 863 34 33

Kontaktować można się także dzwoniąc do dyżurnego na numer telefonu 47 863 32 03

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Robotniczej 10, 49-300 Brzeg. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, z obustronnymi balustradami. Obok schodów znajduje się winda, skorzystanie z niej jest możliwe z pomocą funkcjonariusza lub pracownika KPP poprzez wcześniejsze wezwanie dzwonkiem umieszczonym przed schodami prowadzącymi do budynku. Wejście drzwiami głównymi do holu budynku, w którym znajduje się poczekalnia oraz recepcja. W holu po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się pomieszczenie dla interesantów, którzy mogą swoje sprawy załatwić z oficerem dyżurnym poprzez szybę i mikrofon pozwalający prowadzić rozmowę. Wszystkie wymienione pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze budynku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu wejściowego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP(osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w holu wejściowym, przed systemem kontroli dostępu, po uzgodnieniu z dyżurnym jednostki.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku w poczekalni na wprost wejścia głównego. Pozostałe toalety są otwarte, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie pisma punktowego Braille’a.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą  systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu jest asp. Patrycja Kaszuba.

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
ul. Ulica Robotnicza 10, 49-300 Brzeg
tel. 47 86 334 33
email: rzecznik.br@op.policja.gov.pl

Powrót na górę strony