Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Tryb postępowania
w sprawie przyjęć na studenckie praktyki zawodowe
w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu

 

I.Wymagane dokumenty, termin i miejsce składania.

 

 • Studenci zainteresowani odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
 1. wniosek (załącznik nr 1) o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz
  z uzasadnieniem oraz podaniem danych do kontaktu (adres korespondencyjny, nr tel.),

 2. imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,

 3. zakres (program) praktyki,

 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego (załącznik nr 2),

 6. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (zał. nr 3 do niniejszego trybu postępowania),

 7. zaświadczenie z uczelni potwierdzające wpis osoby na listę studentów.

 • Zgłoszenia niekompletne - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów - nie będą rozpatrywane.
 • Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne KPP Brzeg, w związku z czym spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie przekłada się na przyjęcie studenta na praktykę.

 • Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub przesłać drogą pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

ul. Robotnicza 10

49-300 Brzeg

 • Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

II.Kryteria i terminy rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich w KPP Brzeg.

 • Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie /co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki/ wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odbycie praktyki warunkują:
 1. zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki lub jednostki organizacyjnej Policji,
 2. możliwości organizacyjne i kadrowe KPP Brzeg w terminie odbywania praktyki.

 3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. Student otrzymuje pisemną, e-mailową lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 4. O przyjęciu studenta na praktyki decyduje Komendant Powiatowy Policji w Brzegu lub osoba przez niego upoważniona.

 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Powiatową Policji
  w Brzegu.

III.Organizacja i przebieg praktyki.

 • Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
 1. zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w KPP Brzeg,

 2. zapoznaje się z regulaminem, strukturą organizacyjną KPP Brzeg oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,

 3. odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż.,

 4. zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dot. ochrony informacji niejawnych. 

 • Odbywanie praktyki studenckiej polega na uczestnictwie studenta w wybranych zadaniach realizowanych w KPP Brzeg od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 • Do obowiązków studenta odbywającego praktyki zawodowe w KPP Brzeg należy min.:
 1. przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w KPP Brzeg, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy prawnie chronionej, zasad bhp i p.poż,
 2. sumienne i staranne wykonywanie obowiązków, czynności i zadań objętych programem zadań oraz stosowanie się do wydawanych poleceń.

 3. przestrzeganie podczas odbywania praktyk studenckich zasad współżycia społecznego,

 4. posiadanie oraz prowadzenie na bieżąco wymaganej programem praktyk dokumentacji (dziennik praktyk itp.)

 1. Praktyki studenckie odbywają się wyłącznie na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 2. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

 3. Student w okresie odbywania praktyk podlega w zakresie porządku i dyscypliny pracy kierownictwu komórki/jednostki organizacyjnej KPP Brzeg, w której w danej chwili odbywa praktyki.

 4. KPP Brzeg przysługuje prawo wycofania zgody na realizację praktyki przez studenta, w trakcie jej odbywania, szczególnie w przypadkach:

  1. nieusprawiedliwionej nieobecności na praktyce,

  2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy i innych obowiązujących przepisów w KPP Brzeg.

O powyższej sytuacji KPP Brzeg informuje praktykanta pisemnie lub telefonicznie.

 1. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

IV.Informacje uzupełniające.

Praktyki studenckie realizowane w KPP Brzeg są nieodpłatne. Komenda Powiatowa Policji w Brzegu nie pokrywa kosztów dojazdu ani innych kosztów ponoszonych przez studenta w związku
z odbywaniem studenckiej praktyki zawodowej.

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony